Buik & Van der Horst

Als betalen niet vanzelf gaat

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Wanneer krijg ik een dwangbevel van DUO?

Als u een studieschuld heeft opgebouwd, moet die weer worden afgelost. Dit is verplicht vanaf 2 jaar na het kalenderjaar waarin u de studie heeft afgerond of beëindigd. U betaalt dan een maandelijks bedrag aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, vroeger was dat de Informatie Beheer Groep of IB-Groep).

Als u een achterstand oploopt in deze maandelijkse betalingen en ook na een aanmaning niet betaalt, dan kan DUO een gerechtsdeurwaarder inschakelen, zoals Buik & Van der Horst. DUO vaardigt dan een dwangbevel uit en laat het bedrag dat daarin staat door ons incasseren. Op grond van een dwangbevel kan, net als met een vonnis, beslag worden gelegd. DUO stelt zelf het dwangbevel op, zonder dat er een rechter bij betrokken wordt.

Welke extra kosten krijg ik met een dwangbevel?

Als u een dwangbevel van DUO krijgt, moet u ook invorderingskosten betalen. Daar komt nog btw bij en ook rente. Daarnaast betaalt u ook de ambtelijke kosten van de gerechtsdeurwaarder.

Ik ben het niet eens met het dwangbevel van DUO

U kunt tegen het dwangbevel van DUO geen bezwaar meer maken. Voordat u het dwangbevel kreeg, heeft DUO u een brief gestuurd over hoe uw betalingsachterstand ontstaan is. Tegen dat bericht heeft u bezwaar kunnen maken (behalve als het om een lesgeldschuld ging). Dat heeft u niet gedaan. Misschien bent u wél in bezwaar gegaan maar bent u nog in afwachting van de beslissing over uw bezwaarprocedure of is het bezwaar afgewezen. Ook dan moet u het verschuldigde bedrag betalen. Als uit de bezwaarprocedure komt dat u minder of niet hoeft te betalen, krijgt u terug wat u te veel betaald heeft.

U kunt wel tegen de tenuitvoerlegging van het dwangbevel een executiegeschil starten op grond van art. 438 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Dit betekent dat u een procedure begint bij de burgerlijke rechter. Bent u dit van plan, dan adviseren wij u om hierover juridisch advies in te winnen. Als u een executiegeschil start, betekent dit nog niet dat de uitvoering van het dwangbevel wordt stopgezet. U kunt hierom vragen in een kort geding.

Ik kan niet het hele bedrag in één keer aflossen

Wilt u betalen, maar kunt u niet het hele bedrag in één keer voldoen? Neem dan contact met ons op; vaak is een betalingsregeling mogelijk. U kunt hiervoor een voorstel doen. Daar moet DUO dan wel mee akkoord gaan. Als u een betalingsregeling wilt, dan vragen wij om meer informatie, zoals hoe hoog uw inkomen is en of u nog andere schulden heeft. Dit is nodig om uw betalingsvoorstel te kunnen beoordelen.

Doe hier uw betalingsvoorstel

Ik kan het maandbedrag aan DUO niet betalen

DUO stelt de hoogte van het maandelijkse bedrag dat u moet betalen vast naar draagkracht. Daarbij houdt DUO bijvoorbeeld rekening met uw inkomen en dat van uw eventuele partner en of u uw studieschuld in 15 of 35 jaar aflost. Als uw inkomen omlaag gegaan is, kan DUO het maandbedrag onder bepaalde voorwaarden verlagen. Hiervoor moet u dan zelf een verzoek indienen. Kijk op www.duo.nl voor meer informatie.

Heeft u een vraag of is iets niet duidelijk?
Neem contact met ons op