Buik & Van der Horst

Als betalen niet vanzelf gaat

Voor werkgevers

Medewerkers met schulden: het komt in veel bedrijven voor

In Nederland heeft 40% van de huishoudens moeite met rondkomen. De kans dat in uw organisatie medewerkers in financiële nood verkeren, is dan ook aanzienlijk. Evenals de kans dat een gerechtsdeurwaarder zoals Buik & Van der Horst bij u informeert naar inkomsten van een medewerker en mogelijk zelfs loonbeslag komt leggen. Hieronder leest u meer over wat u in zo’n geval kunt verwachten en wat uw rechten, plichten en mogelijkheden zijn.

Verklaring derdenbeslag: wat is uw rol?

Als bij een van uw medewerkers beslag wordt gelegd door een van onze klanten, komt een gerechtsdeurwaarder van Buik & Van der Horst het proces-verbaal aan u overhandigen. Bij dit proces-verbaal ontvangt u een verklaring derdenbeslag. Dit is een formulier met vragen over het inkomen van uw medewerker. Op grond van artikel 476a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) bent u verplicht om deze verklaring naar waarheid in te vullen en na twee weken na beslaglegging aan ons te retourneren. U moet deze verklaring ook zo veel mogelijk onderbouwen met schriftelijke stukken, zoals een recente salarisstrook.

Wat als u niet meewerkt?

Als u de verklaring niet invult, niet (tijdig) terugstuurt of geen inhoudingen verricht, dan is Buik & Van der Horst krachtens artikel 477a Rv gerechtigd u aansprakelijk te stellen voor de vordering. U wordt dan gedagvaard. Dit kan ertoe leiden dat de rechter u veroordeelt tot het betalen van het volledige bedrag waarvoor beslag is gelegd.

Wat als er al beslag gelegd is op het inkomen van uw medewerker?

Dan moet u dit vermelden op de verklaring derdenbeslag. In dat geval worden de opbrengsten uit het beslag verdeeld door de (gerechts)deurwaarder die als eerste beslag heeft gelegd. Deze deurwaarder wordt "Coördinerend Deurwaarder (CDW)" genoemd.

Hoe zit het met extra’s zoals vakantiegeld en bonussen?

Alles wat uw medewerker meer verdient dan de vastgestelde beslagvrije voet, valt onder het beslag. Dit kan betekenen dat bijvoorbeeld een dertiende maand, vakantiegeld, tantièmes en vergoedingen voor overwerk volledig onder het beslag vallen. Deze vergoedingen mag u als werkgever dan ook niet rechtstreeks aan uw medewerker uitkeren.

Het dienstverband van uw medewerker wijzigt of wordt beëindigd. Wat nu?

Wanneer er iets verandert in het dienstverband of wanneer het dienstverband wordt beëindigd, heeft dit doorgaans gevolgen voor het beslag. U bent dan ook verplicht om ons hierover direct te informeren.

Wanneer wordt het loonbeslag opgeheven?

Dit gebeurt wanneer de vordering in haar geheel is voldaan of wanneer het dienstverband eindigt. Als het dienstverband eindigt, moet u ons daarvan op de hoogte stellen. Omdat rente en administratiekosten worden opgeteld (zoals beschreven in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders en het Burgerlijk Wetboek) is het exacte bedrag dat uw medewerker moet aflossen, niet vooraf vast te stellen. Wij informeren u zodra het verschuldigde is voldaan. Het beslag wordt dan opgeheven. Zolang u van ons geen schriftelijk bericht heeft ontvangen dat het beslag is opgeheven, bent u verplicht inhoudingen aan ons over te maken.

Hoe wordt de beslagvrije voet berekend?

Een beslagvrije voet bedraagt minimaal 95% van de voor de werknemer geldende bijstandsnorm. Deze bijstandsnorm is afhankelijk van leeftijd en gezinssituatie. Mogelijk wordt de beslagvrije voet verhoogd met een deel van de woonkosten en premie ziektekostenverzekering. Bij het vaststellen van de beslagvrije voet wordt ook rekening gehouden met eventuele andere inkomsten van uw werknemer en zijn/haar partner. Wij stellen de beslagvrije voet zorgvuldig vast. Wij vinden het belangrijk dat iedereen krijgt waar hij of zij recht op heeft. Maar zijn bij ons geen gegevens van uw werknemer bekend over bijvoorbeeld de huur, hypotheek of zorgpremie, dan wordt de beslagvrije voet vastgesteld op het minimum.